آذر ۴, ۱۳۹۶

کارگاه بازیگری

فیلم توضیحات مربوط به کارگاه تئاتر ماسک کامل

فیلم توضیحات مربوط به کارگاه بازیگری به شیوه لابان