نوامبر 25, 2017

کارگاه بازیگری

کارگاه تئاتر ماسک کامل (دکتر غلامرضا شهبازی)

کارگاه تئاتر ماسک کامل (دکتر غلامرضا شهبازی)

فیلم توضیحات مربوط به کارگاه تئاتر ماسک کامل

کارگاه بازیگری به شیوه لابان(دکتر پونه عبدالکریم زاده)

فیلم توضیحات مربوط به کارگاه بازیگری به شیوه لابان